[o nas]    [zasady wiary]   [kontakt]    [Ośrodek Kształcenia Biblijnego]   [wydawnictwo DUCH CZASÓW]

 

 

 

znak_dc.jpg (5286 bytes)

Wydawnictwo DUCH CZASÓW
działające przy Kościele Chrześcijan Dnia Sobotniego oferuje:

- periodyki religijne
- książki
- opracowania teologiczne
- materiały korespondencyjnych kursów biblijnych
- kasety magnetofonowe

Zamówienia na nasze pozycje można składać:
- telefonicznie lub faksem pod numerem: (033) 811-73-44,
- listownie pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
- przez e-mail: sekretariat@kchds.pl
Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, 
lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto: 
PKO O/Bielsko-Biała 83 1020 1390 0000 6602 0023 1951
nazwa rachunku: Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
 

Periodyki: 

1. „Duch Czasów”,
kwartalnik poruszający zagadnienia teologiczne, wychowawcze i społeczne w świetle nauki Pisma Świętego. Str. 32, Cena pojedynczego numeru 5 zł. Prenumerata roczna (z porto) 26 zł. 

2. „Głos Kaznodziejski”,
kwartalnik, podejmujące trudne zagadnienia biblijne i wychowawcze i informujący o życiu i działalności Kościoła Chrześcijan D.S. Str. 32, Cena pojedynczego numeru 5 zł. Prenumerata roczna (z porto) 22 zł. 

3. "LEKCJE BIBLIJNE 2010",
– Rocznik liturgiczny, zawierający rozważania biblijne na każdy Sabat roku. Omawia ważne i aktualne tematy biblijne oraz podstawowe biblijne zasad wiary i praktyki chrześcijańskie. Format A-5. Cena egzemplarza ok. 10,- zł.

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE

BIBLIA BRZESKA 1563
– wznowienie, po 440 latach (!) pierwszego protestanckiego przekładu Pisma Świętego, dokonanego w XVI wieku.
Format B-5, stron 1392, twarda oprawa, obwoluta. Cena – 130,– zł

„Nie igraj z diabłem!”,  [fragmenty]
Martin Sevcik i Stanisław Kosowski,
W drugiej połowie XX wieku na całym świecie ogromnie wzrosło zainteresowanie różnego rodzaju zjawiskami i praktykami okultystycznymi, które stanowią ogromne zagrożenie zarówno dla wiary chrześcijan, jak i dla psychiki ludzkiej. To właśnie w tej sprawie autorzy książki kierują do Czytelnika poważne ostrzeżenie. Pierwsza część zawiera wstrząsające świadectwo autora, który przeszedł daleką drogę – najpierw od ateizmu do duchowego uzależnienia od demonicznych mocy, a potem – dzięki łasce Bożej – spod ich wpływu pod opiekę Najwyższego. Autor części drugiej zebrał podstawowe informacje na temat różnorakich kategorii okultyzmu, wskazując na niesłychaną ekspansję – wręcz triumfalny pochód zjawisk paranormalnych, którymi współcześnie zajmują się i ulegają im dziesiątki milionów ludzi.
Format A-5, oprawa miękka, stron 226. Cena 12,– zł.

„Moja droga do Boga”, PROMOCJA
Praca zbiorowa,
Książka jest zbiorem świadectw ludzi, którzy na ścieżkach swego życia – nieraz bardzo poplątanych, a czasem wręcz tragicznych – zetknęli się z Poselstwem Ewangelii i doznali przebaczenia swych win, a w społeczności z Bogiem odnaleźli pokój serca i sens życia, a także nadzieję wieczności w Lepszym Świecie.
Format A-5, oprawa miękka, stron 170. Cena 5,– zł.

„TRÓJCA ŚWIĘTA – mit, czy rzeczywistość?”,  Nakład wyczerpany, wkrótce wznowienie!
Arkadiusz Wiśniewski,
Wśród chrześcijan nie ma chyba tematu bardziej gorącego i budzącego większe emocje niż Trójca. Strony konfliktu obwarowane argumentami, rzucają w adwersarzy pełne ognia słowa. Trynitarze odmawiają często przeciwnikom miana chrześcijan, z kolei antytrynitarze oskarżają tych pierwszych o ukryty politeizm i bałwochwalstwo. Kto ma rację? I sprawa podstawowa: Czy w oparciu o Pismo Święte można to ustalić? A może racja jest po stronie tych, którzy uważają, że „kto chce zrozumieć tajemnicę Trójcy – traci rozum, a kto ją odrzuca – traci wiarę”...?
Format A-5, oprawa miękka, stron 222. Cena 18,– zł.

„PRAWO BOŻE – znaczenie i funkcja”,
Stanisław Kosowski,
Już na wstępie autor podkreśla, że temat Boże Prawo (Zakon), to <temat morze>, a poruszanie się po nim wymaga ścisłej wiedzy biblijnej i biblistycznej, w tym dokładnej znajomości zasad hermeneutyki biblijnej. Zaniedbanie, lub niedocenienie tego, skutkuje błędnymi wnioskami – naukami, które są zaprzeczeniem „zdrowej nauki” (2 Tym 4,1-4). Książka stawia i rozpatruje odwieczne pytanie o rolę Zakonu i o rolę Łaski. I wykazuje, że pomiędzy tymi wartościami nie ma antagonizmu. Wprost przeciwnie – istnieje między nimi bezpośrednia i bliska współpraca.
Format A-5, oprawa miękka, stron 144. Cena 12,– zł.

„Czy umarli żyją?”, (PROMOCJA)
Stanisław Kosowski,
Książka stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące natury człowieka (duch, dusza, ciało – ich wzajemne związki i zależności), zagadnienia śmierci (dusza nieśmiertelna) oraz spraw życia wiecznego.
Format A-5, oprawa miękka, stron 78. Cena 2, zł.

„Życie Ellen G. White – obalenie jej twierdzeń”,
D.M. Canright,
Jest to pozycja szczególna, ze względu na jej autora; D.M. Canright był Starszym Kościoła Adwentystów D.S. i wieloletnim (od lat 70. XIX do początków XX wieku) współpracownikiem pionierów adwentyzmu, w ich liczbie Ellen G. White.
Format A-5, oprawa miękka, stron 180. Cena 15,– zł.

MINIATURY PROROCZE

„Wilk z barankiem paść się będą...”,
Emanuel Salmaj,
Czy prorok Izajasz w 11. rozdziale swej księgi opisał warunki życia na Ziemi w okresie Millenium, czy w Wieczności? A może – jak rozumieją to inni – proroczy opis odnosi się do duchowych wartości Wieku Ewangelii?
Format, B-6, stron 56. Cena 3,50 zł.

„Przekują miecze na lemiesze”,
Emanuel Salmaj,
Historia ludzkości jest pisana wojnami. Przemoc i gwałt, cierpienie, łzy i ogromne zniszczenia – oto wierni towarzysze najinteligentniejszej istoty tej planety – HOMO SAPIENS – Człowieka Myślącego (czy naprawdę?!). – Kiedy wreszcie nastanie błogosławiony, opisany w 2. rozdziale proroka Izajasza stan pokoju i bezpieczeństwa?
Format B-6, stron 52. Cena 3,50 zł.

„Wizja «Drzewa» i «Rzeki»”,
Emanuel Salmaj,
W trzecim tomiku swej serii autor stara się odpowiedzieć na pytanie, co łączy 47. rozdział proroctwa Ezechiela, z wizją ap. Jana zapisaną w 22. rozdziale Apokalipsy.
Format B-6, stron 40. Cena 3,– zł.

„Zbudują domy, aby w nich mieszkać”,
Emanuel Salmaj,
– Do jakiego czasu odnosi się proroczy opis z 65. rozdziału Izajasza?
– Czy na Nowej Ziemi będziemy budować domy i sadzić winnice?
– Czy będą się tam rodzić dzieci?
– I czy wciąż jeszcze grasować będzie śmierć?
Format B-6, stron 88. Cena 5,– zł.

„I tak cały Izrael będzie zbawiony”,
Emanuel Salmaj,
Autor podejmuje temat współcześnie bardzo «gorący»! Padają pytania o aktualny, duchowy status narodu Izraelskiego i jego ewentualną rolę w przyszłym Królestwie Mesjasza. O to, czy Jezus Chrystus w okresie Millenium będzie Królem w Jerozolimie. A także pytania o «Antychrysta».
Format B-6, stron 86. Cena 5,– zł.

Z PROBLEMATYKI BIBLIJNEJ I WYZNANIOWEJ

„Historia sabatu i niedzieli”,
John Kiesz
Opracowanie przedstawia informacje na temat zmian, które zachodziły w chrześcijaństwie. Autor przytacza wiele ciekawych informacji na temat sabatu i podaje źródła historyczne, które świadczą o tym, że święcenie sabatu było zawsze obecne wśród różnych grup chrześcijan.
Format A-5, stron 36. Cena 5,– zł.

„Historia krzyża”,
Andrzej Rocz,
Autor «wziął pod lupę» powszechny pogląd, że krzyż jest symbolem Chrześcijaństwa, tak, jak półksiężyc jest symbolem Islamu, a gwiazda Dawida – Judaizmu. Przytoczone świadectwa prowadzą do intrygujących wniosków...
Format A-5, stron 36. Cena 3,– zł.

„Co sądzić o Ellen G, White i jej widzeniach?”,
Stanisław Kosowski,
Ellen G. White, aktywna uczestniczka ruchu millerowskiego (I połowa XIX wieku), była jednym z pionierów rodzącego się po jego upadku Kościoła Adwentystów D.S. Skąd możemy wiedzieć, że była, lub nie była Bożym prorokiem?
Format A-5, stron 24. Cena 3,– zł.

„Chrystus umarł w środę”,
Mieczysław Pajewski,
– Czy Jezus Chrystus faktycznie umarł w piątek, jak się to tradycyjnie przyjmuje?
– Jakie argumenty przytaczają zwolennicy środy?
– O co w rzeczywistości toczy się spór?
Format A-5, stron 32. Cena 3,– zł.

„SABAT – Dzień Pański”,
Emanuel Salmaj,
– Kto, kiedy i dlaczego ustanowił Sabat dniem świętym?
– Który dzień święcili patriarchowie?
– Który dzień święcił Jezus i cały Kościół apostolski?
– Z jakiego powodu i kiedy Sabat zastąpiono niedzielą?
Format A-5, stron 35. Cena 3,– zł.

„Odkrycie tajemnicy Oriona”,
Nobilis O. Streda,
Nie wszyscy wiedzą, że w pewnych kręgach chrześcijańskich gwiazdozbiór Oriona, stał się przedmiotem nie tylko szczególnej uwagi, ale i swoistego kultu. Od XIX wieku w Ameryce zaczął się upowszechniać pogląd, że w Orionie (ściślej w tzw. Mieczu Oriona) istnieją «szczeliny», poprzez które na zewnątrz wydostaje się... blask Nieba! Założenie to stało się osnową dla poglądu, że to stamtąd, z głębin Oriona przyjdzie po raz wtóry na świat Jezus Chrystus.
Oprawa miękka, format A-5, stron 34. Cena 3,– zł.

„Prorocy w Brooklynu”,
Ryszard Solak,
Jest to wyznanie byłego «Świadka Jehowy», który – podobnie jak tysiące innych – odszedł z Organizacji w wyniku ogromnego rozczarowania, gdy sugestie przywódców, że Armagedon nastanie jesienią 1975 roku – nie spełniły się.
Format A-5, stron 72. Cena 5,– zł.

„17 powodów dlaczego odszedłem z ruchu zielonoświątkowego”,
Alfred H. Pohl,
W księgarniach chrześcijańskich jest mnóstwo książek napisanych przez przedstawicieli różnorakich wspólnot określających się jako „charyzmatyczne”, w których propaguje się idee współczesnego, szeroko rozumianego nurtu charyzmatycznego. Mało jest natomiast opracowań krytycznych wobec tego nurtu i towarzyszących mu praktyk i zjawisk; zjawisk – podkreślmy to wyraźnie – ekstremalnych, zdaniem wielu biblistów często bliższych okultyzmowi niż chrześcijaństwu. To musi budzić i budzi głęboki, w pełni uzasadniony niepokój. Książka Alfreda Pohla jest wyrazem takiego właśnie niepokoju.
Format A-5, oprawa miękka, stron 116. Cena 9,– zł.

TEOLOGIA ROKU 1844

„Ruch Williama Millera – zły początek złych doktryn”,
Stanisław Kosowski,
O tamtym dramacie niewiele się dziś mówi. Niechętnie wracają do niego zwłaszcza bezpośredni sukcesorzy ruchu millerowskiego – Adwentyści Dnia Siódmego. Bo też nie ma się czym chlubić. W 1844 roku ruch ten był przyczyną duchowej tragedii, psychicznego rozbicia i materialnej ruiny ponad stu tysięcy ludzi – gdy nie nastąpiło obiecane na dzień 22. października powtórne przyjście Jezusa Chrystusa! Jak to się stało, że skompromitowane tezy ruchu millerowskiego stały się fundamentalnymi zasadami wiary jednego z liczących się Kościołów protestanckich?
Format A-5, stron 76. Cena 4,50 zł.

„Świątynia ziemska, jako symbol Świątyni Niebieskiej”,
                                                                                           Nakład wyczerpany

Stanisław Kosowski,
Zamiast – jak William Miller – przyznać się do winy i przyjąć odpowiedzialność za duchową tragedię tysięcy ludzi, kilku liderów ruchu millerowskiego rozpoczęło gorączkowe poszukiwania argumentów na swoją obronę. Najpierw «odkryli» oni, w niebie istnieje specjalny budynek („świątynia niebieska”), a potem zasugerowali, że w dniu 22.X.1844 roku Jezus Chrystus wprawdzie nie przyszedł na Ziemię, za to jako Najwyższy Kapłan „przeszedł z «miejsca świętego» niebieskiej świątyni, do «miejsca najświętszego» tej świątyni”... (kto nie wierzy – niech sprawdzi!). Czy materialna ziemska świątynia, była symbolem budynku w niebie?!
Format A-5, stron 48. Cena 4,– zł.

„Oczyszczenie Niebieskiej Świątyni”,
Stanisław Kosowski,
Adwentyści uczą, że do «niebieskiej świątyni», rozumianej jako realna budowla, Jezus Chrystus wciąż przenosi grzechy ludu Bożego. A równocześnie z grzechów tych, począwszy od 22.X.1844 roku świątynię tę oczyszcza – co jest jakoby równoznaczne z nowotestamentowym Dniem Pojednania. Autor wykazuje, że grzechy ludu Bożego zostały złożone na Jezusa Chrystusa, który zaniósł je na krzyż i zgładził przez ofiarowanie Siebie samego. To tam i wtedy – dowodzi – miał miejsce nowotestamentowy Dzień Pojednania!
Format A-5, stron 64. Cena 5,– zł.

„Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka”,
Stanisław Kosowski,
Kwestionując adwentystyczne tezy autor wykazuje, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa nie polega na posłudze w niebiańskim budynku. Najwyżsi kapłani ziemskiej świątyni wypełniali dwa rodzaje służby – (1) składali ofiary za grzechy, oraz (2) nauczali i wspierali lud Boży (Hbr 5,1.2). – Pierwszą część tej służby Jezus Chrystus jako Najwyższy Kapłan wypełnił na Golgocie, gdzie oczyścił Swój lud z grzechów (Hbr 1,3). Odtąd nie musi już składać żadnej ofiary (Hbr 9,25-28), ani prosić Boga za wierzącymi (Jan 16,26.27). Od Golgoty Jego służba wyraża się opieką nad dziećmi Bożymi, które wspiera i chroni w doświadczeniach i pokusach.
Format A-5, stron 58. Cena 4,50 zł.

„Prorok Daniel, a świątynia”,
Stanisław Kosowski,
Swoje przekonanie o dniu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, William Miller oparł na dawno spełnionym proroctwie Daniela r. 8., łącząc je z zupełnie inną tematyką rozdziału 9. tego proroctwa. Występujące w nich, niezależne od siebie okresy czasu („Dwa tysiące wieczorów i poranków” oraz „Siedemdziesiąt tygodni”), Miller drogą spekulacji połączył w jedną całość, i przyjmując za punkt wyjścia rok 457 przed Chrystusem, wskazał dzień przyjścia Pana... Nie był to jego jedyny błąd, bo kolejnym było utożsamienie „małego roku” z 7. rozdziału Daniela, z „małym rogiem” z 8. rozdziału tego proroctwa – podczas gdy w każdym przypadku symbolem tym określono inną postać, żyjącą w innej epoce.
Format A-5, stron 82. Cena 4,50,– zł.

„Sądy Boże nad ludzkością”,
Stanisław Kosowski,
Według Ellen G. White, adwentystycznego pioniera i oficjalnie uznanego «proroka», „oczyszczenie niebieskiej świątyni wymaga przeprowadzenia przez Boga «sądu śledczego»”. To dopiero ów trybunał, od momentu gdy w dniu 22.X.1844 r. rozpoczął swe posiedzenie, decyduje kto będzie zbawiony, a kto zostanie na wieki potępiony!... – Autor weryfikuje te twierdzenia.
Format A-5, stron 48. Cena 4,– zł.

„Jarosze do Nieba?”,
Oskar Hoenicke,
W Adwentyźmie coraz bardziej zwiększa się presja na członków zborów, by usunęli ze swego jadłospisu każdy rodzaj mięsa i przeszli na dietę jarską, a jeszcze lepiej – wegetariańską. Zdaniem Ellen G. White, jest to niezbędny element procesu przygotowania się do nieba. – Czy istotnie wegetarianie łatwiej dostaną się do nieba?
Format A-5, stron 36. Cena 3,50 zł.

LEKCJE BIBLIJNE DLA DZIECI

„Lekcje biblijne dla dzieci” (Zeszyt 1),
Stanisław Kosowski,
Pierwszy z siedmiu Zeszytów, omawiający historię świata od Stworzenia do wejścia rodziny patriarchy Jakuba do Egiptu.
Oprawa twarda, format A-5, stron 150. Cena 10,– zł.

„Lekcje biblijne dla dzieci” (Zeszyt 2),
Stanisław Kosowski,
Zeszyt drugi omawia historię czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej.
Oprawa miękka, format A-6, stron 76. Cena 8,– zł.

ŚPIEWNIKI

„Śpiewajmy radośnie Panu!”
– Śpiewnik z nutami, 618 pieśni.
Oprawa twarda, format B-5, stron 1500. Cena 25,– zł.

„Śpiewajmy radośnie Panu!”
– Śpiewnik tekstowy, 218 pieśni (kilkanaście dodatkowych pieśni z nutami).
Oprawa twarda, format C-6, str. 184. Cena 20,– zł.

„Zaśpiewam Panu...”
– Śpiewnik młodzieżowy z funkcjami na gitarę, 224 pieśni.
Oprawa miękka, format A-5. Cena 10,– zł.

 

PŁYTY I KASETY

„Bliżej niż wczoraj...”
Nagranie zespołu muzyczno-wokalnego, «Hosanna».
Cena 25,– zł.

„Za Twą Miłość...”
Koncert Iwony Stępień.
Cena 15,– zł.

 

Zamówienia na ww. pozycje można składać:

- telefonicznie lub faksem pod numerem: (33) 811-73-44,
- listownie pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
- przez e-mail: sekretariat@kchds.pl
Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto: 
PKO O/Bielsko-Biała 83 1020 1390 0000 6602 0023 1951
nazwa rachunku:
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego