UROCZYSTOŚĆ CHRZTU

W dniu 1 września w Szczecinie odbyła się uroczystość chrztu.

Zebrani na uroczystości bracia i siostry oraz goście ze Szczecina, Połczyna, Berlina, Gorzowa oraz kilku innych miejsc,
mieli okazję być świadkami wyznania wiary i zawarcia przymierza z Panem przez Piotra, Alinę oraz Małgorzatę.
Początek nowego życia i świadomość nadziei zmartwychwstania jest okazją do oddawania chwały naszemu Bogu,
ale też świadectwem dla świata, że Bóg przez Swoje Słowo ma moc zmienić nasze życie a ofiara Pana
Jezusa Chrystusa skutecznie gładzi nasze grzechy. Oto krótka relacja z tego wydarzenia.

"I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
(Mar. 16:15-16)


"Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe."
(Rzym. 10:17)
"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych,
zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."

(Rzym. 10:9-10)


"Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony."
(Rzym. 10:11)


"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej."

(Rzym. 5:1-2)


"Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego."


"Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary?
Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?"


"Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi
z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest."
(Jan. 3:3-6)


"Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was,
I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich."

(2 Tes. 3:1-2)


"O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.
Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają."
(1 Tym. 4:15-16)